WIEGEL
Životní prostředí - ochrana a udržitelnost

Věděli jste, že WIEGEL získal jako první žárová zinkovna ocenění za ochranu životního prostředí? Již v roce 1991 obdržela firma WIEGEL toto ocenění od města Norimberk a v roce 1994 obdržela medaili za ochranu životního prostředí od spolkové země Bavorsko. V roce 2017 byla firmě WIEGEL předána cena EMAS Award.

Na následujících stránkách vás chceme podrobněji informovat o našich opatřeních na ochranu životního prostředí.

První základní inovativní kroky tímto směrem jsme u firmy WIEGEL podnikli již před více než 30 lety. Od té doby naše snahy na tomto poli neustále a konsekventně zintenzivňujeme a převádíme do trvalého podnikatelského úspěchu. Naše nasazení pro ekologickou udržitelnost neustává a odráží se ve všech našich aktivitách.

I do budoucna si budeme nadále vědomi své odpovědnosti za naše přirozené životní podmínky. Naše pověst průkopníka a vzoru pro celé odvětví zůstává naším závazkem k dalšímu vývoji. Představuje i podstatný základ našeho úspěchu.

Životní prostředí – ochrana a udržitelnost

WIEGEL, průkopník ochrany životního prostředí

Využíváním nejmodernějších zařízení minimalizujeme dopady na životní prostředí a spotřebu energie.

Žárové zinkování představuje tu nejekologičtější a nejudržitelnější ochranu proti korozi. Uzavřené surovinové cykly a nejmodernější filtrační technika zajišťují maximální snížení negativních dopadů výroby na životní prostředí, jakož i optimální využití energie, surovin a vody.

V žárových zinkovnách WIEGEL se vždy staráme o to, abychom minimalizovali škodlivé vlivy naší práce na životní prostředí a šetřili zdroje, které máme k dispozici. Za tímto účelem vyvíjíme neustále nové techniky a postupy, které určují směr celého našeho odvětví a představují nejaktuálnější stav techniky v něm. Proto jsme často označováni za průkopníky na poli ochrany životního prostředí.

Svojí orientací na budoucnost napomáháme rozvoji celého podniku. Naše preventivní opatření sloužící ochraně životního prostředí přispívají k tvorbě perspektivních pracovních míst pro naše zaměstnance. Jako jediná skupina v Evropě je WIEGEL držitelem certifikace integrovaného managementu kvality a managementu ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a pracovních podmínek.

WIEGEL je hrdý na to, že nejenže používá ta nejekologičtější a nejudržitelnější zpracovatelská zařízení a procesy, ale žárovým zinkováním navíc zaměřuje svoji pozornost na nejekologičtější a nejudržitelnější způsob ochrany proti korozi. Své vysoké požadavky a nároky uplatňuje nejen v několika ukázkových závodech. Standardy WIEGEL na ochranu životního prostředí a udržitelnost platí bez výjimky ve všech závodech a pobočkách ve všech zemích.

Neustále v popředí: WIEGEL určuje standardy

WIEGEL vždy byl průkopníkem ve svém oboru. Tématem ochrany životního prostředí se zabýváme již přes 25 let. V mnoha případech jsme techniku zařízení a pracovní postupy vylepšili o mnoho let dříve, než to tak bylo závazně předepsáno zákonem. Níže uvedená časová osa znázorňuje srovnávací přehled důležitých zákonných ustanovení a standardů zavedených firmou WIEGEL.

Životní prostředí – ochrana a udržitelnost

Surovinové a energetické toky při žárovém zinkování

Žárové zinkování je „proces pokovování ponorem“, při kterém se kovové výrobky (většinou ocelové) na několik minut ponoří do vany s roztaveným zinkem o teplotě 450 °C. Na smáčeném povrchu výrobku se přitom vytvoří povlak slitiny železa a zinku různého složení, který výrobek dlouhá léta chrání před korozí (rzí). Jako emise podmíněné procesem přitom vznikají odpadní plyny, kouř a prach.

Aby bylo možné udržet zinkovou lázeň o objemu cca 40 až 100 m3 (podle velikosti zařízení) trvale v roztaveném stavu, je potřeba značné množství topné energie, z níž určitá část unikne do okolního prostředí jako odpadní teplo.

Před vlastním zinkováním je kromě toho vždy nutná chemická předúprava výrobků, která se rovněž provádí máčením ve velkých vanách a kterou se budeme později zabývat podrobně. Také zde vznikají jako emise výpary (kyselina chlorovodíková, čpavek).

Kromě toho jsou výrobky také přiváženy a odváženy, skladovány a přepravovány v rámci závodu, přičemž v určitém rozsahu vznikají odpadní plyny a hluk.

Životní prostředí – ochrana a udržitelnost

Otestujte sami!

Zajímá-li Vás téma „Ochrana životního prostředí u linek pro žárové zinkování“ a chcete-li si udělat vlastní obrázek, může Vám možná pomoci náš „Kontrolní seznam pro ochranu životního prostředí“.

V tomto seznamu jsme sami pro sebe definovali naše základní zásady a požadavky při výstavbě našich závodů pro žárové zinkování. Dokumentujeme tak také, jak dodržujeme zákonné požadavky a aktualizujeme techniku, resp. jak preventivně realizujeme daleko vyšší požadavky, než stanovují normy.

Co o nás říkají jiní

„Jako společnost EMAS již dobrovolně přebíráte odpovědnost na cestě k nízkouhlíkovému, oběhovému a konkurenceschopnému hospodářství.“

Federální ministryně životního prostředí Dr. Barbara Hendricks
u příležitosti jednání odborníků EMAS a předávání čestných certifikátů EMAS na Spolkovém ministerstvu životního prostředí dne 3. listopadu 2017 v Berlíně.

Další názory

Životní prostředí – ochrana a udržitelnost

Aktivní ochrana životního prostředí

Vlastní odpovědnost ve prospěch životního prostředí

Hovoříme-li o „aktivní ochraně životního prostředí“, myslíme tím odpovědné jednání ve prospěch životního prostředí dříve, než jsme k tomu donuceni zákonnými nařízeními. Naše aktivity jsou konkrétně založeny na třech pilířích:

 

 1. Moderní technika zařízení:
  Nově budované závody jsou navrhovány naším vlastním plánovacím oddělením. Některé části zařízení přitom vyvíjíme sami nebo ve spolupráci s výrobci, abychom vždy měli k dispozici tu nejlepší možnou techniku. Starší závody jsou důsledně dovybavovány a modernizovány.
 2. Pravidelné a důkladné kontroly:
  Pouze průběžná kontrola umožňuje dodržování norem týkajících se ochrany životního prostředí. Intervaly kontrol mnoha našich částí zařízení jsou kratší než intervaly požadované zákonem. Ověřený systém environmentálního managementu EMAS nám potvrzuje dodržování všech relevantních právních předpisů.
 3. Průběžné vzdělávání našich zaměstnanců:
  Dobře vyškolení a motivovaní zaměstnanci výraznou měrou přispívají k ekologické výrobě a bezpečnosti práce
ODKAZY
Příklady z oblasti techniky zařízení

Čištění odpadního vzduchu ze zinkovací linky

Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu

Zpětné využití zbytkového tepla při vytápění zinkovací vany

Zaručeně bezolovnaté a šetrné k životnímu prostředí:

Bezolovnaté žárové zinkování

 • Používáme nejnovější technologie.
 • V našem roztaveném zinku již mnoho let není olovo.

 

Řada evropských předpisů a směrnic omezuje nebo zakazuje používání olova v některých výrobcích:

 • Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek [1]
 • Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních [2]
 • Směrnice o vozidlech s ukončenou životností [3]
 • Olovo je nyní klasifikováno jako toxické pro reprodukci. [4]

 

WIEGEL se od svého založení považuje za průkopníka v oblasti životního prostředí.

Je proto logické, že jsme v počáteční fázi použili bezolovnatou zinkovou taveninu. Již v roce 1989 byl ve všech závodech zaveden ústřední pracovník pro životní prostředí a systém environmentálního řízení.

Od roku 2014 skupina WIEGEL úspěšně prošla nejnáročnějším evropským systémem environmentálního managementu EMAS. V roce 2017 jsme obdrželi ocenění Evropské komise a německého Spolkového ministerstva životního prostředí za náš závazek k ochraně životního prostředí.

I v budoucnu si budeme vědomi své odpovědnosti za naše přírodní zdroje. Naše pověst průkopníka a vzorové společnosti v našem oboru pro nás zůstává závazkem, abychom ji neustále dále rozvíjeli. To je také jeden z klíčových základů našeho úspěchu.

 

[1] Nařízení 2015/628/EU ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny.

[2] Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

[3] Směrnice 2000/53/EU o vozidlech s ukončenou životností

[4] Zveřejnění v Úředním věstníku EU v červenci 2016 (nařízení platí v EU od 1. března 2018).