WIEGEL
Ochrana životného prostredia a udržateľnosť

Vedeli ste, že firma WIEGEL ako prvý podnik v oblasti žiarového zinkovania získala environmentálne ocenenia? Spoločnosť WIEGEL obdržala v roku 1991 Cenu mesta Norimberg za ochranu životného prostredia a v roku 1994 environmentálnu medailu slobodného štátu Bavorsko. Spoločnosť WIEGEL naviac získala v roku 2017 aj ocenenie EMAS.

Na nasledujúcich stránkach by sme vás chceli podrobne informovať o našich opatreniach v prospech ochrany životného prostredia.

Prvé základné a inovatívne kroky v tomto smere sme v spoločnosti WIEGEL podnikli už pred viac ako 30 rokmi.Odvtedy sme naše úsilie sústavne a dôsledne zintenzívňovali a pretavili sme ho do trvalého podnikateľského úspechu. Naša angažovanosť v prospech trvalej udržateľnosti je nezlomná a odzrkadľuje sa v našich výkonoch.

Sme si aj naďalej vedomí našej zodpovednosti za naše prirodzené životné podmienky. Naša povesť priekopníka a vedúcej spoločnosti v našom odvetví zostáva pre nás naďalej záväzkom, aby sme v tomto vývoji pokračovali. Je to tiež jeden z dôležitých základov nášho úspechu.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť

WIEGEL, priekopník ochrany životného prostredia

Znižovanie záťaže životného prostredia a spotreby energie pomocou najmodernejších výrobných zariadení.

Žiarové zinkovanie je najudržateľnejšia a najekologickejšia ochrana proti korózii. Uzavreté materiálové cykly a najmodernejšia filtračná technológia zabezpečujú, že v priebehu výroby sa životné prostredie takmer neznečisťuje a že sa optimálne využíva energia, suroviny a voda.

V spoločnosti WIEGEL sa vždy snažíme minimalizovať vplyv našej činnosti na životné prostredie a šetrne využívať dostupné zdroje. Pritom sústavne vyvíjame nové techniky a postupy, ktoré sa v tomto odvetví považujú za určujúce trendy a platia ako „state-of-the-art“. Preto sme často označovaní ako priekopníci v oblasti ochrany životného prostredia.

Prístupom zameraným na budúcnosť posúvame celý náš podnik vpred. Naše preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia pomáhajú vytvárať pracovné miesta, ktoré ponúkajú našim zamestnancom perspektívu. Spoločnosť WIEGEL je jedinou skupinou v Európe, ktorá je certifikovaná s integrovaným systémom manažmentu ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a riadenia kvality.

Spoločnosť WIEGEL je hrdá nielen na skutočnosť, že používa najudržateľnejšie a najekologickejšie spracovateľské zariadenia a procesy, ale aj na to, že sa žiarovým zinkovaním zameriava na najudržateľnejšiu a najekologickejšiu ochranu materiálov proti korózii. Spoločnosť WIEGEL to napĺňa nielen v niekoľkých najdôležitejších závodoch. Štandardy spoločnosti WIEGEL v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia platia bez výnimky vo všetkých lokalitách a vo všetkých krajinách.

Vždy v čele: WIEGEL vytvára štandardy

Spoločnosť WIEGEL bola vždy hnacou silou inovácií v tejto oblasti priemyslu a téma ochrany životného prostredia je súčasťou nášho programe už viac ako 25 rokov. V mnohých prípadoch sme zaviedli zlepšenia technologických zariadení a pracovných procesov roky pred tým, než sa stali povinné zo zákona. Nižšie uvedená časová os zobrazuje porovnávací prehľad dôležitých právnych predpisov a štandardov, ktoré zaviedla spoločnosť WIEGEL.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť

Materiálové a energetické toky

Žiarové zinkovanie je „proces žiarového zinkovania“, pri ktorom sa kovové obrobky (takmer vždy oceľ) ponoria na niekoľko minút do kotla s roztaveným zinkom pri teplote 450 °C. Tým sa na zmáčaných povrchoch obrobku vytvoria zliatiny železa a zinku rôzneho zloženia. Na zmáčaných povrchoch obrobku sa tak vytvárajú zliatiny železa a zinku rôzneho zloženia, ktoré chránia obrobok pred koróziou (hrdzou) po celé desaťročia. Ako emisie súvisiace s procesom vznikajú výfukové plyny, dym a prach.

Na to, aby sa objem – v závislosti od veľkosti zariadenia – približne 40 až 100 m3 zinku v zinkovom kotle udržal trvalo v roztavenom stave, je potrebné aj značné množstvo vykurovacej energie, z ktorej určité množstvo uniká do prostredia ako odpadové teplo.

Pred samotným procesom zinkovania je vždy potrebná chemická predúprava obrobkov, ktorá tiež prebieha ako ponorný proces vo veľkých nádržiach a ktorej sa budeme podrobne venovať neskôr. Aj tu vznikajú výpary (kyselina chlorovodíková, amoniak) ako emisie.
vznikajú.

V neposlednom rade sa obrobky v rámci závodu aj dodávajú, skladujú a prepravujú, čo spôsobuje určitý hluk a výfukové plyny.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť

Kontrolný zoznam ochrany životného prostredia

Ak sa zaujímate o tému „Ochrana životného prostredia v žiarovo zinkovniach“ a chcete si vytvoriť vlastný názor, potom vám môže pomôcť náš „Environmentálny kontrolný zoznam“.

Tento zoznam sme použili na definovanie vlastných kľúčových zásad a špecifikácií pre konštrukciu našich liniek na žiarové zinkovanie. Používame ho aj na zdokumentovanie toho, ako prinajmenšom dodržiavame zákonné požiadavky a súčasný stav techniky, alebo vo väčšine prípadov realizujeme ešte vyššie normy ako preventívne opatrenie.

ČO HOVORIA TRETIE STRANY

„Ako spoločnosť EMAS už
dobrovoľne preberáte zodpovednosť na ceste k nízkouhlíkovému, obehovému a konkurencieschopnému hospodárstvu.“

Federálna ministerka životného prostredia Dr. Barbara Hendricks
pri príležitosti odborných rozhovorov o EMAS a odovzdávania čestných certifikátov EMAS na Spolkovom ministerstve životného prostredia 3. novembra 2017 v Berlíne

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť

Aktívna ochrana životného prostredia

Osobná zodpovednosť za dobro životného prostredia

Keď hovoríme o „aktívnej ochrane životného prostredia“, máme na mysli konanie na vlastnú zodpovednosť v prospech životného prostredia skôr, ako nás k tomu prinútia právne predpisy. Konkrétne sú naše aktivity založené na troch pilieroch:

 

 

 1. Najmodernejšia technológia závodu:
  Nové závody, ktoré sa majú postaviť, navrhuje naše interné oddelenie plánovania. Niektoré komponenty zariadení vyvíjame sami alebo v spolupráci s výrobcami, aby sme mali na začiatku vždy najlepšiu dostupnú technológiu. Staršie zariadenia sú dôsledne modernizované a prispôsobované najnovšiemu stavu techniky.
 2. Pravidelné a dôkladné monitorovanie:
  Iba priebežné monitorovanie umožňuje dodržiavanie environmentálne relevantných noriem. Intervaly kontrol mnohých komponentov našich zariadení sú kratšie, ako vyžaduje zákon. Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva EMAS potvrdzuje, že dodržiavame všetky príslušné právne predpisy.
 3. Neustále školenie našich zamestnancov:
  Dobre vyškolení a motivovaní zamestnanci významne prispievajú k ekologickej výrobe a tiež k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zaručene bezolovnaté a šetrné k životnému prostrediu:

Bezolovnaté žiarové zinkovanie

 • Používame najnovšie technológie.
 • V našom roztavenom zinku sa už mnoho rokov nenachádza olovo.

 

Množstvo európskych nariadení a smerníc obmedzuje alebo zakazuje používanie olova v niektorých výrobkoch:

 • Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok [1]
 • Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniachn [2]
 • Smernica o vozidlách po dobe životnosti [3]
 • Olovo je v súčasnosti klasifikované ako toxické pre reprodukciu. [4]

 

WIEGEL sa od svojho založenia považuje za priekopníka v oblasti životného prostredia

Je preto logické, že sme v počiatočnej fáze použili bezolovnatú zinkovú taveninu. Už v roku 1989 bol pre všetky závody zavedený ústredný environmentálny pracovník a systém environmentálneho riadenia.

Od roku 2014 skupina WIEGEL úspešne prešla najnáročnejším európskym systémom environmentálneho manažérstva EMAS. V roku 2017 sme získali ocenenia od Európskej komisie a nemeckého Spolkového ministerstva životného prostredia za náš záväzok v oblasti ochrany životného prostredia.

Aj v budúcnosti si budeme uvedomovať našu zodpovednosť za prírodné zdroje. Naša povesť priekopníka a vzorovej spoločnosti v našom odvetví zostáva pre nás záväzkom, aby sme sa neustále ďalej rozvíjali. Aj to je jeden z kľúčových základov nášho úspechu.

 

[1] Nariadenie 2015/628/EÚ z 22. apríla 2015, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu 1907/2006/EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o olovo a jeho zlúčeniny

[2] Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

[3] Smernica 2000/53/EÚ o vozidlách po dobe životnosti

[4] Uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ v júli 2016 (nariadenie sa v EÚ uplatňuje od 1. marca 2018)