VOP
Žárové zinkování
Všeobecné obchodní podmínky WIEGEL žárové zinkování

Platné od: 2020-03-01

1. Všeobecná ustanovení

Veškeré dodávky a výkony dodavatele, pokud není dohodnuto jinak, jsou uskutečňovány na základě platného Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (ustanovení zákonů citovaná bez uvedení právního předpisu, v němž jsou obsažena, jsou ustanovení Občanského zákoníku), a těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Nabídky dodavatele mají platnost 45 dnů, pokud není dohodnuto jinak. Veškerá ujednání, případně odkazy uvedené ve smlouvě, jsou závazné. Zvláštní ujednání při uzavření smlouvy, zejména pokud se odchylují od platného Občanského zákoníku nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně změny a dodatky smlouvy jsou závazné až po písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami.

Nabídka platí pouze pro odběratele, jemuž je adresována. Bez souhlasu dodavatele nemůže být postoupena jinému subjektu. Odběratel se zavazuje nepředat informace poskytnuté mu dodavatelem třetím subjektům. Pro dodací doložky platí výklad dle platných mezinárodních pravidel INCOTERMS.

 

 

2. Technické podmínky

Žárové zinkování se uskutečňuje dle technických podmínek uvedených v normě ČSN EN ISO 1461 v jejím znění platném při uzavření smlouvy, a to bez požadavků na následnou povrchovou úpravu. Na věci předané k pozinkování jsou nepřípustné povrchové nečistoty, které se nedají odstranit mořením, např. popisy barvou, uhlíkaté vrstvy (zbytky válcovacích olejů), konzervační prostředky, olej, tuk, struska po svařování, zbytky po svařovacím spreji apod. Odpovědnost za odstranění takových nečistot nese odběratel, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak. Odběratel bere na vědomí, že nečistoty uvnitř dutin nelze spolehlivě odstranit mořením a vedou ke zvýšené tvorbě popela a tvrdého zinku. To může mít za následek sníženou kvalitu povlaku v dutinách nebo potřísnění okolí drenážního otvoru tvrdým zinkem. Odpovědnost za čistotu dutin u věci předané k pozinkování nese odběratel.

Odběratel odpovídá za to, že věc, která má být pozinkována, splňuje požadavky technických norem ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 14713-2, zejména, že chemickým složením použitého materiálu, vlastnostmi povrchu, konstrukčním zpracováním a mechanickými vlastnostmi je vhodná k žárovému pozinkování. Je-li mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena dohoda provedení úprav na věci dodavatelem, aby bylo umožněno úspěšné a bezpečné nanesení zinkového povlaku (drenáže, odvzdušnění, možnost zavěšení apod.), neručí dodavatel za kvalitu řemeslného provedení takových úprav na věci. Věc vyrobená z materiálů o zvláštním chemickém složení nebo se speciálními vlastnostmi může být pozinkována pouze na základě zvláštní dohody a po předchozím písemném potvrzení dodavatele. Dodavatel není vázán ustanovením článku 6.2 normy ČSN EN ISO 1461 o minimální místní a průměrné tloušťce povlaku v případě, že materiál, z něhož je věc předaná k pozinkování vyrobena, není způsobilý za standardních podmínek na sobě vytvořit zinkový povlak splňující technické požadavky této normy.

Odběratel ručí za správnost a úplnost podkladů a údajů předaných dodavateli. Odběratel v souladu s přílohou A normy ČSN EN ISO 1461 v objednávce písemně sdělí dodavateli podstatné informace o důležitých funkčních plochách a o místech na věci, kde by povrchové nerovnosti, např. skapy, špičky, otřepy, kontaktní místa po zavěšovacích prostředcích, hrudkovitý povrch, zbytky popela apod., znemožnily její zamýšlené použití. Odběratel musí s dodavatelem projednat postup řešení tohoto problému. Odběratel bere na vědomí, že očištění zbytků popela a nespáleného tavidla z nepřístupných dutin a zákoutí na věci nebo vyspravení případných vad povlaku v nepřístupných dutinách může být v podmínkách komerčních zinkoven neproveditelné.

Odběratel v objednávce sdělí dodavateli informaci o následné povrchové úpravě věci po pozinkování, např. aplikaci organického nátěru. V takovém případě odběratel nese odpovědnost za volbu substrátu, který je vhodný pro vytvoření zinkového povlaku způsobilého pro aplikaci duplexního systému. Dodavatel v takovém případě odchylně od normy ČSN EN ISO 1461 neopraví opravnou barvou plochy bez zinkového povlaku, např. kontaktní místa po zavěšovacích prostředcích apod. Dodavatel neodpovídá za vlastnosti zinkového povlaku pro následnou aplikaci nátěrového systému. Dodavatel neodpovídá za přípravu povrchu zinkového povlaku pro nanesení organického nátěru.

Skryté vnitřní drenáže a odvzdušnění, pokud dodavatel nemá možnost přesvědčit se o jejich přítomnosti, jsou nepřípustné. Objednatel bere na vědomí, že žárové zinkování je termický proces spojený s nerovnoměrným ohřevem. To ve věci vyvolává pnutí způsobující tvarové změny. Dodavatel může míru přetvoření ovlivnit pouze v omezeném rozsahu.

V souladu s ustanovením článku 6.3 normy ČSN EN ISO 1461 je zvláštní dohodou mezi odběratelem a dodavatelem stanovena velikost jednotlivé plochy bez zinkového povlaku, která může být vyspravena opravnou barvou, maximálně do 100 cm2.

Pro zvláštní požadavky odběratele nad rámec ČSN EN ISO 1461 je nutná předchozí písemná dohoda.

 

3. Ceny

Ceny jsou sjednány dohodou jako rozpočtové a nezávazné a platí pro dodací doložku EXW, pokud není dohodnuto jinak. Zakázky, u nichž nebyla cena sjednána, se vyúčtují podle hmotnosti v ceně obvyklé ke dni uzavření smlouvy. Dodavatel má právo na přiměřenou korekci ceny, pokud tloušťka povlaku na materiálu o nevhodném chemickém složení v průměru přesahuje o více než 200 % minimální průměrnou tloušťku vrstvy, jak je tato stanovená normou ČSN EN ISO 1461.

Cena za žárové pozinkování nezahrnuje balení, přepravu a pojištění a je složena ze základní pevné ceny a z variabilní přirážky respektující změny devizových kurzů a nákupních cen surovin a energií. Odběratel dále uhradí dodavateli veškeré účelně vynaložené vedlejší náklady spojené s úkony nutnými pro splnění zakázky, jejichž provedení není povinností dodavatele, jako je doplnění drenážních a odvzdušňovacích otvorů, ochrana závitů a lícovaných ploch před pozinkováním, odstranění nečistot nerozpustných v mořicím roztoku, rozhýbání nerozebíratelných pohyblivých součástí apod.

Cena za nezbytný balicí materiál je odběrateli účtována dle ceníku dodavatele platného v době udělení zakázky. Cena za proklady dodané zhotovitelem je účtována podle jejich hmotnosti, a to ve výši kilogramové ceny dohodnuté za pozinkování příslušné věci.

Je-li součástí zkoušek dohodnutých mezi odběratelem a dodavatelem provedení měření a následného vyhodnocení tloušťky zinkového povlaku, je vystavení příslušného protokolu účtováno zvlášť podle platného ceníku dodavatele.

Ke sjednaným cenám se při plnění v tuzemsku navíc účtuje DPH v příslušné výši podle Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. v platném znění.

Ceny platí pro služby a výkony ve standardním provedení a obvyklé jakosti.

 

4. Platební podmínky

Faktury vystavené dodavatelem, včetně dílčí fakturace, se proplácejí v nominální výši. Pokud není dohodnuto jinak, jsou ceny za plnění dodavatele splatné COD (v hotovosti při splnění díla). Platba proti faktuře s odloženou splatností je možná pouze výjimečně proti přiměřené garanci. Bankovní poplatky, případně veškeré náklady spojené s platbou prostřednictvím dokumentárního akreditivu nese odběratel.

V okamžiku, kdy dodavatel odběrateli umožní nakládat s věcí (např. odeslání avíza o vyhotovení zakázky), je dílo považováno za splněné a dodavatel je oprávněn fakturovat.

V případě prodlení v zaplacení se odběratel zavazuje uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě vymáhání pohledávky právní nebo jinou cestou je odběratel povinen uhradit dodavateli přiměřené náklady takto vzniklé.

 

5. Dodací lhůta

Dodací lhůty se počítají ode dne převzetí věci k provedení díla, avšak s výhradou včasného konečného a úplného vyjasnění všech detailů k zakázce, jako je technické vyjasnění, uzavření smlouvy, případného otevření akreditivu, zaplacení zálohy, obdržení potřebných úředních povolení, splnění poddodávek, případně jiných vnějších vlivů. Dodavatel se zavazuje vyvinout dostatečné úsilí, aby dohodnutý termín byl vždy dodržen. Závazná dodací lhůta musí být ve smlouvě písemně dohodnuta, jinak údaje o dodacích termínech platí pouze přibližně.

Při změnách v zakázce uplatněných dodatečně odběratelem se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje. Při překročení písemně dohodnuté závazné dodací lhůty může odběratel, pokud mu prodlením dodavatele prokazatelně vznikla škoda, požadovat náhradu škody za každý ukončený týden prodlení ve výši 0,5 %, nejvýše však celkem 5 %, z ceny nesplněné části díla. Právo na odstoupení odběratele od smlouvy po vypršení přiměřené jím dodavateli poskytnuté dodatkové lhůty v trvání minimálně 2 týdny pro splnění dodávky zůstává nedotčeno. Jiné, než zde uvedené nároky na náhradu škody z důvodu prodlení dodavatele, nejsou možné.

Odběratel je povinen převzít věc v dohodnutém termínu a převzetí věci dodavateli osobně nebo prostřednictvím zástupce na dodacím listu potvrdit.

Předání věci odběrateli může být dodavatelem pozastaveno do okamžiku zaplacení kupní ceny nebo poskytnutí záruky na splnění závazku odběratele.

Dílo je považováno za splněné v okamžiku, kdy dodavatel umožní odběrateli nakládat s věcí, a dodavatel je oprávněn takto splněné dílo vyfakturovat.

 

6. Vis major

Vznik překážek, jež nastanou nezávisle na vůli dodavatele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by tuto překážku v době vzniku závazku předvídal, vylučují odpovědnost dodavatele za porušení smluvní povinnosti a odběrateli nepřísluší náhrada škody. Těmito překážkami se rozumí především úřední zásahy, neplánované provozní odstávky, stávky a demonstrace, prodlení v dodávkách surovin, přírodní a civilní katastrofy a podobně.

Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy je dodavatel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodářských poměrů.

Trvá-li prodlení dodavatele déle než 2 týdny, je odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odběratel se zavazuje sdělit dodavateli, zda z titulu prodlení dodavatele od smlouvy odstoupí nebo zda na jejím splnění trvá.

Vyskytnou-li se obdobné překážky u odběratele, platí uvedená ustanovení obdobně.

Dodavatel nebo odběratel bez zbytečného odkladu oznámí vznik překážky druhé straně.

 

7. Doprava, přechod rizika

Nebezpečí škody na věci předané odběratelem k úpravě nese i v době provádění díla odběratel. Dodavatel odpovídá za škodu vzniklou v této době na věci jako skladovatel. Tato povinnost dodavatele zaniká okamžikem, kdy odběratel v souladu se smlouvou nebo zákonem převezme věc od dodavatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat s věcí a odběratel poruší smlouvu tím, že věc nepřevezme. Jestliže je dodavatel povinen podle smlouvy předat věc dopravci, nebezpeční škody na věci přechází na odběratele předáním věci prvnímu přepravci, a to i v případě, že dodavatel je zároveň i přepravcem.

U dodacích doložek DAF, DDU, DDP, DES, DEQ se předpokládá volný provoz na příslušných komunikacích. Překážka na komunikaci, jež nastala nezávisle na vůli dopravce a brání ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by dopravce tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal, vylučuje jeho odpovědnost za vzniklou škodu.

Odběratel se zavazuje předat na požádání dodavateli včas vyčerpávající přepravní a dodací dispozice.

Přepravním prostředkům musí být umožněno volné a bezpečné přistavení na vykládací místo a tyto musí být odběratelem neprodleně vyloženy. Pokud odběratel poruší své závazky týkající se vyložení, je povinen uhradit takto způsobenou škodu.

V případě prodlení v odebrání věci nebo neodebrání celého objemu dodávky odběratelem, aniž by dodavatel podstatným způsobem porušil svoji povinnost, je dodavatel oprávněn věc uložit na náklady a nebezpečí odběratele nebo ji na náklady odběratele zaslat odběrateli. Skladné je odběrateli účtováno v obvyklé výši dle interních cenových tarifů dodavatele. V případě uložení věci je o tom odběratel vyrozuměn a dodávka je považována za splněnou. Dodavatel je oprávněn věc po marném uplynutí 90 dnů od jejího uložení na náklady odběratele odstranit. O svém záměru odstranit věc dodavatel odběratele prokazatelně vyrozumí v předstihu 15 dnů před odstraněním.

 

8. Balení

Součástí plnění je balení věci v rozsahu nezbytném pro bezpečnou přepravu a manipulaci, jako je páskování do svazků a na palety dodané odběratelem, ukládání do odběratelem dodaných přepravek a prokládání věcí dřevěnými hranoly.

9. Nakládání a skládání

Dodavatel i odběratel se zavazují k nezbytné součinnosti při nakládání a skládání věci, zejména poskytnutím mechanizačních prostředků a vyškolených manipulantů. Za způsob uložení a zajištění věci na ložné ploše přepravního prostředku odpovídá jeho řidič. Spolupracující osoby jsou povinny řídit se jeho pokyny.

 

10. Dokončovací operace

Dokončovací operace na pozinkované věci provádí dodavatel na základě zvláštní písemné dohody uzavřené s odběratelem.
Odběratel se v takovém případě zavazuje předat včas a v dobré kvalitě příslušné podklady a součásti nutné pro dokončovací
operace a s dodavatelem podle svých možností v maximální míře spolupracovat, zejména poskytnutím důležitých instrukcí,
nezbytných technologických postupů, nástrojů nebo přípravků. Na věci, u níž se provádí dokončovací operace, se použijí
ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek přiměřeně.

 

11. Záruka

Dodavatel poskytuje na jakost svých výkonů záruku. Na vady výkonů, včetně garantovaných vlastností, je záruka poskytována při dodržení následujících podmínek:

 • Dodavatel ručí za to, že zhotovený zinkový povlak na věci v okamžiku předání díla splňuje technické požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 1461.
 • Předmětem záruky není odolnost zinkového povlaku proti mechanickému namáhání a působení korozního prostředí nebo zvýšené teploty (nad 180°C). Předmětem záruky není ani způsobilost zinkového povlaku k následnému nanesení organických nátěrových hmot nebo práškových plastů.
 • Reklamace zjevného nekvalitního provedení musí být uplatněna při přejímacích zkouškách nebo bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na odběratele.
 • U zakázek určených k vývozu musí být reklamace na zjevnou vadu díla uplatněna před jejich vyvezením. Nepřítomnost zástupce odběratele u zkoušek nebo jeho zamlčení informace o vývozu zakázky má za následek omezení nároků na záruční plnění. Záruční plnění u vad, za které prokazatelně nese odpovědnost dodavatel, je v případě vyvezení věci poskytováno výhradně formou slevy z ceny, a to ve výši přiměřených nákladů dodavatele, které by bylo nutno vynaložit na odstranění vady v tuzemsku.
 • Dodavatel dodává výkony ve standardní kvalitě odpovídající závazným předpisům. Má-li být předmět plnění používán za zvláštních podmínek nebo vyhovovat zvláštním požadavkům, musí být tyto požadavky dodavatelem písemně potvrzeny.
 • Povlak vytvořený na oceli žárovým pozinkováním ponorem má jiné mechanické vlastnosti než podkladový materiál. Ze záruky je vyloučeno mechanické poškození povlaku vzniklé po splnění díla a stejně tak i degradace povlaku způsobená korozním prostředím.
  Při vzniku závady, u níž odběratel požaduje záruční plnění dodavatele, pokud hrozí nebezpečí další škody, je odběratel povinen okamžitě přerušit používání věci.
 • V případě oprávněné reklamace odstraní dodavatel závadu opravením. Dodavatel je oprávněn poskytnout odběrateli místo toho slevu z ceny reklamovaného výkonu, nebrání-li reklamovaná závada správné funkci věci, avšak maximálně do výše ceny za nekvalitně splněnou část díla.
 • Nárok na záruční plnění nelze uplatnit v případě vad povlaku na součástech, které se vyznačují povrchovými vadami základního materiálu nebo jeho nevhodným chemickým složením, či nevhodnou konstrukcí pro žárové zinkování, případně když příčinou vady povlaku byla přítomnost nečistoty, kterou nelze odstranit mořením.
 • Nárok na záruční plnění zaniká 24 měsíců po splnění dodávky. Při uplatnění nároku na záruční plnění je odběratel povinen prokázat datum uskutečnění reklamované dodávky. Odběrateli rovněž zaniká nárok na záruční plnění, pokud nesplnil beze zbytku své obchodní závazky vůči zinkovně splatné nejpozději k datu splnění příslušné zakázky a dále pokud s věcí nevhodným způsobem manipuloval nebo ji nevhodně skladoval v rozporu s platnými předpisy či doporučením, pokud na věci provedl nepovolené úpravy, nepoužíval věc obvyklým způsobem, nereklamoval nekvalitní provedení díla v souladu se smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo pokud je věc změněna či poškozena. Nárok rovněž zaniká, pokud odběratel věc se zjevnou vadou bez uvědomění dodavatele vyveze nebo dále zpracuje nebo dodavateli neposkytne příležitost o vadách se přesvědčit, zejména však, pokud reklamovanou věc nepředá dodavateli bez zbytečného odkladu k dispozici pro odstranění reklamovaných vad. K odstranění závad poskytne odběratel dodavateli přiměřenou lhůtu a místo.
 • Provedení záruční opravy je v případě oprávněné reklamace bezplatné v rozsahu ceny za odstranění vad.
 • Vyvolané náklady odběratele na demontáž, přepravu a opětnou montáž, na odstranění a opětovné nanesení jiných povlaků, stejně jako jiné přímé nebo nepřímé související škody, nejsou v případě zjevných vad povlaku, které bylo možno zjistit při přejímacích zkouškách, předmětem záručního plnění.
 • Ručení dodavatele se řídí, pokud není dohodnuto jinak, platnými zákonnými předpisy, technickými podmínkami podle platného znění technické normy ČSN EN ISO 1461 a ustanoveními uvedenými v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
  Dodavatel neručí zejména za vady, které vzniknou použitím pozinkovaného materiálu v pobřežních/přímořských oblastech (např. vrtné plošiny, větrné elektrárny apod.)

 

12. Zkoušky

Přebírací zkoušky za přítomnosti zástupce odběratele a zvláštní zkoušky podle zvláštních požadavků odběratele se provádějí na základě zvláštní písemné dohody prokazatelně odsouhlasené oběma smluvními stranami.

Přebírací zkoušky, pokud se předpokládají a není dohodnuto jinak, probíhají ve výrobním závodě dodavatele. Při zkouškách prokáže dodavatel, že provedené dílo splňuje technické požadavky normy ČSN EN ISO 1461 a odpovídá dohodnutému provedení. Zinkový povlak nanesený v obtížně přístupných dutinách a zákoutích na věci nepodléhá zkouškám na splnění technických požadavků normy ČSN EN ISO 1461. Převzetí věci je uskutečněno, jestliže v průběhu zkoušek, až do okamžiku jejich skončení, není uplatněna oprávněná výhrada odběratelem. Přebírací zkoušky ve výrobním závodě dodavatele za účasti zástupce odběratele se důsledně provádějí u zakázek určených pro vývoz.

Pokud se odběratel nezúčastní zkoušky v termínu, který mu oznámí dodavatel nejméně 1 den předem, platí výsledek zkoušky provedené dodavatelem jako výsledek přebíracích zkoušek. Dodavatel o takto provedené zkoušce vyhotoví zápis.

Případné odmítnutí odběratelem musí být podloženo odborně zpracovaným písemným dokumentem o zjištěných vadách.

 

13. Zvláštní ujednání

Všechny výkresy a zvláštní podklady, jakož i technické informace zůstávají duševním majetkem odběratele a dodavatel se zavazuje zachovávat o nich přísnou mlčenlivost.

Odběratel předá dodavateli včas kopii svého živnostenského oprávnění nebo výpisu z OR a osvědčení o daňové registraci. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je povolána Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

14. Odstoupení od smlouvy

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy po marném uplynutí přiměřené, jím písemně dodavateli poskytnuté dodatečné lhůty pro splnění dodávky, pokud dodavatel nedodrží bez vážného důvodu, uvedeného v bodě 6. těchto podmínek, závazný termín dodání. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, aniž by dodavatel podstatným způsobem porušil své smluvní povinnosti, je povinen uhradit dodavateli vzniklou škodu ve výši 50 % ceny dohodnuté za splnění příslušné dodávky.

Je-li odběratel v prodlení se splněním některého svého závazku vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, kterou ke splnění závazku odběrateli prokazatelným způsobem stanoví. Odstoupíli dodavatel od smlouvy bez vážného důvodu uvedeného v bodě 6. těchto podmínek, aniž by odběratel podstatným způsobem porušil své smluvní povinnosti, je povinen uhradit odběrateli vzniklou škodu ve výši 50 % ceny dohodnuté za splnění příslušné dodávky.

 

15. Aplikované právo

Veškeré obchodní závazky a smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí českým právem, především Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 

16. Omezení účinnosti

Pokud by došlo z titulu vyšší moci k částečnému omezení platnosti jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, zůstává platnost ostatních ustanovení bez omezení. Pokud si strany ve smlouvě dohodnou úpravu, která bude odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek, má takové zvláštní ujednání přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Veškeré návrhy, ujednání a dodatky ke smlouvě vyžadují písemnou formu potvrzenou oběma smluvními stranami. Absence písemného souhlasu jedné smluvní strany nebo absence písemného odmítnutí návrhu druhé smluvní strany, mlčení nebo nečinnost nejsou přijetím návrhu.

Lakování
Všeobecné obchodní podmínky WIEGEL lakování

Platné od: 01.12.2020

1. Všeobecná ustanovení

Veškeré dodávky a výkony dodavatele, pokud není dohodnuto jinak, jsou uskutečňovány na základě platného Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (ustanovení zákonů citovaná bez uvedení právního předpisu, v němž jsou obsažena, jsou ustanovení Občanského zákoníku), a těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Nabídky dodavatele mají platnost 45 dnů, pokud není dohodnuto jinak. Veškerá ujednání, případně odkazy uvedené ve smlouvě, jsou závazné. Zvláštní ujednání při uzavření smlouvy, zejména pokud se odchylují od platného Občanského zákoníku nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně změny a dodatky smlouvy jsou závazné až po písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami.

Nabídka platí pouze pro odběratele, jemuž je adresována. Bez souhlasu dodavatele nemůže být postoupena jinému subjektu.

Odběratel se zavazuje nepředat informace poskytnuté mu dodavatelem třetím subjektům. Pro dodací doložky platí výklad dle platných mezinárodních pravidel INCOTERMS.

 

2. Technické podmínky

Ochranný nátěrový systém (dále „ONS“) se uskutečňuje dle technických podmínek uvedených v normě ČSN EN ISO 12944 v jejím znění platném při uzavření smlouvy.

Odběratel odpovídá za to, že věc, která má být pozinkována a následně opatřena ONS, splňuje požadavky technických norem ČSN ENISO 1461, ČSN ENISO 14713-2 a ČSN EN ISO 12944 na dílce s tímto typem povrchové ochrany, zejména, že chemickým složením použitého materiálu, vlastnostmi povrchu, konstrukčním zpracováním a mechanickými vlastnostmi je vhodná k aplikaci duplexního systému. Dodavatel nenese odpovědnost za vady nátěrů způsobené výrobou ocelových dílců např. neočištěné svary, neobroušené a nerovné pálené plochy, pórovité a neuzavřené svary, nečistoty uzavřené v dutinách dílců, přeplátované plochy materiálu kolem dokola neuzavřené svarem, nýtované a šroubové spoje. Z těchto míst není možné zcela odstranit vlhkost a je zde pravděpodobnost vzniku štěrbinové koroze a vad výsledné povrchové úpravy. Odpovědnost za čistotu dutin u věci předané k provedení duplexního systému nese odběratel.

Odběratel ručí za správnost a úplnost podkladů a údajů předaných dodavateli. Odběratel v objednávce písemně sdělí dodavateli podstatné informace o důležitých funkčních a pohledových plochách a o místech na věci, kde by povrchové nerovnosti, např. nálitky, nerovnosti, hrudkovitý povrch, apod., znemožnily její zamýšlené použití. Odběratel musí s dodavatelem projednat postup řešení této záležitosti. Odběratel bere na vědomí, že očištění nečistot z nepřístupných dutin a zákoutí na věci nebo vyspravení případných vad povlaku v nepřístupných dutinách může být neproveditelné.

Odběratel v objednávce sdělí zinkovně informaci o následné povrchové úpravě věci po pozinkování (aplikaci ONS) a na nevyspravení opravnou barvou plochy bez zinkového povlaku, např. kontaktní místa po zavěšovacích prostředcích apod.

Pro zvláštní požadavky odběratele nad rámec ČSN EN ISO 12944 je nutná předchozí písemná dohoda.

 

3. Ceny

Ceny jsou sjednány dohodou jako rozpočtové a nezávazné a platí pro dodací doložku EXW, pokud není dohodnuto jinak.

Zakázky, u nichž nebyla cena sjednána, se vyúčtují podle nátěrové plochy v ceně obvyklé ke dni uzavření smlouvy.

Cena za provedení ONS nezahrnuje balení, přepravu a pojištění a je složena ze základní pevné ceny a z variabilní přirážky respektující změny devizových kurzů a nákupních cen surovin a energií. Odběratel dále uhradí dodavateli veškeré účelně vynaložené vedlejší náklady spojené s úkony nutnými pro splnění zakázky, jejichž provedení není povinností dodavatele, jako je např. ochrana závitů a lícovaných ploch apod.

Cena za nezbytný balicí materiál je odběrateli účtována dle ceníku dodavatele platného v době udělení zakázky.

Je-li součástí zkoušek dohodnutých mezi odběratelem a dodavatelem provedení měření a následného vyhodnocení tloušťky povlaku, je vystavení příslušného protokolu účtováno zvlášť podle platného ceníku dodavatele.

Ke sjednaným cenám se při plnění v tuzemsku navíc účtuje DPH v příslušné výši podle Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. v platném znění.

Ceny platí pro služby a výkony ve standardním provedení a obvyklé jakosti.

 

4. Platební podmínky

Faktury vystavené dodavatelem, včetně dílčí fakturace, se proplácejí v nominální výši. Pokud není dohodnuto jinak, jsou ceny za plnění dodavatele splatné COD (v hotovosti při splnění díla). Platba proti faktuře s odloženou splatností je možná pouze výjimečně proti přiměřené garanci. Bankovní poplatky, případně veškeré náklady spojené s platbou prostřednictvím dokumentárního akreditivu nese odběratel.

V okamžiku, kdy dodavatel odběrateli umožní nakládat s věcí (např. odeslání avíza o vyhotovení zakázky), je dílo považováno za splněné a dodavatel je oprávněn fakturovat.

V případě prodlení v zaplacení se odběratel zavazuje uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě vymáhání pohledávky právní nebo jinou cestou je odběratel povinen uhradit dodavateli přiměřené náklady takto vzniklé.

 

5. Dodací lhůta

Dodací lhůty se počítají ode dne převzetí věci k provedení díla, avšak s výhradou včasného konečného a úplného vyjasnění všech detailů k zakázce, jako je technické vyjasnění, uzavření smlouvy, případného otevření akreditivu, zaplacení zálohy, obdržení potřebných úředních povolení, splnění poddodávek, případně jiných vnějších vlivů. Dodavatel se zavazuje vyvinout dostatečné úsilí, aby dohodnutý termín byl vždy dodržen. Závazná dodací lhůta musí být ve smlouvě písemně dohodnuta, jinak údaje o dodacích termínech platí pouze přibližně.

Při změnách v zakázce uplatněných dodatečně odběratelem se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje.

Při překročení písemně dohodnuté závazné dodací lhůty může odběratel, pokud mu prodlením dodavatele prokazatelně vznikla škoda, požadovat náhradu škody za každý ukončený týden prodlení ve výši 0,5 %, nejvýše však celkem 5 %, z ceny nesplněné části díla. Právo na odstoupení odběratele od smlouvy po vypršení přiměřené jím dodavateli poskytnuté dodatkové lhůty v trvání minimálně 2 týdny pro splnění dodávky zůstává nedotčeno. Jiné, než zde uvedené nároky na náhradu škody z důvodu prodlení dodavatele, nejsou možné.

Odběratel je povinen převzít věc v dohodnutém termínu a převzetí věci dodavateli osobně nebo prostřednictvím zástupce na dodacím listu potvrdit.

Předání věci odběrateli může být dodavatelem pozastaveno do okamžiku zaplacení kupní ceny nebo poskytnutí záruky na splnění závazku odběratele.

Dílo je považováno za splněné v okamžiku, kdy dodavatel umožní odběrateli nakládat s věcí, a dodavatel je oprávněn takto splněné dílo vyfakturovat.

 

6. Vis major

Vznik překážek, jež nastanou nezávisle na vůli dodavatele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by tuto překážku v době vzniku závazku předvídal, vylučují odpovědnost dodavatele za porušení smluvní povinnosti a odběrateli nepřísluší náhrada škody. Těmito překážkami se rozumí především úřední zásahy, neplánované provozní odstávky, stávky a demonstrace, prodlení v dodávkách surovin, přírodní a civilní katastrofy a podobně.

Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy je dodavatel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodářských poměrů.

Trvá-li prodlení dodavatele déle než 2 týdny, je odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odběratel se zavazuje sdělit dodavateli, zda z titulu prodlení dodavatele od smlouvy odstoupí nebo zda na jejím splnění trvá.

Vyskytnou-li se obdobné překážky u odběratele, platí uvedená ustanovení obdobně. Dodavatel nebo odběratel bez zbytečného odkladu oznámí vznik překážky druhé straně.

 

7. Doprava, přechod rizika

Nebezpečí škody na věci předané odběratelem k úpravě nese i v době provádění díla odběratel. Dodavatel odpovídá za škodu vzniklou v této době na věci jako skladovatel. Tato povinnost dodavatele zaniká okamžikem, kdy odběratel v souladu se smlouvou nebo zákonem převezme věc od dodavatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat s věcí a odběratel poruší smlouvu tím, že věc nepřevezme. Jestliže je dodavatel povinen podle smlouvy předat věc dopravci, nebezpeční škody na věci přechází na odběratele předáním věci prvnímu přepravci, a to i v případě, že dodavatel je zároveň i přepravcem.

U dodacích doložek DAF, DDU, DDP, DES, DEQ se předpokládá volný provoz na příslušných komunikacích. Překážka na komunikaci, jež nastala nezávisle na vůli dopravce a brání ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by dopravce tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal, vylučuje jeho odpovědnost za vzniklou škodu.

Odběratel se zavazuje předat na požádání dodavateli včas vyčerpávající přepravní a dodací dispozice.

Přepravním prostředkům musí být umožněno volné a bezpečné přistavení na vykládací místo a tyto musí být odběratelem neprodleně vyloženy. Pokud odběratel poruší své závazky týkající se vyložení, je povinen uhradit takto způsobenou škodu.

V případě prodlení v odebrání věci nebo neodebrání celého objemu dodávky odběratelem, aniž by dodavatel podstatným způsobem porušil svoji povinnost, je dodavatel oprávněn věc uložit na náklady a nebezpečí odběratele nebo ji na náklady odběratele zaslat odběrateli. Skladné je odběrateli účtováno v obvyklé výši dle interních cenových tarifů dodavatele. V případě uložení věci je o tom odběratel vyrozuměn a dodávka je považována za splněnou. Dodavatel je oprávněn věc po marném uplynutí 90 dnů od jejího uložení na náklady odběratele odstranit. O svém záměru odstranit věc dodavatel odběratele prokazatelně vyrozumí v předstihu 15 dnů před odstraněním.

 

8. Balení

Součástí plnění je balení věci v rozsahu nezbytném pro bezpečnou přepravu a manipulaci, jako je páskování do svazků a na palety dodané odběratelem, ukládání do odběratelem dodaných přepravek a prokládání věcí dřevěnými hranoly.

 

9. Nakládání a skládání

Dodavatel i odběratel se zavazují k nezbytné součinnosti při nakládání a skládání věci, zejména poskytnutím mechanizačních prostředků a vyškolených manipulantů. Za způsob uložení a zajištění věci na ložné ploše přepravního prostředku odpovídá jeho řidič. Spolupracující osoby jsou povinny řídit se jeho pokyny.

 

10. Dokončovací operace

Dokončovací operace na věci opatřené ONS provádí dodavatel na základě zvláštní písemné dohody uzavřené s odběratelem. Odběratel se v takovém případě zavazuje předat včas a v dobré kvalitě příslušné podklady a součásti nutné pro dokončovací operace a s dodavatelem podle svých možností v maximální míře spolupracovat, zejména poskytnutím důležitých instrukcí, nezbytných technologických postupů, nástrojů nebo přípravků. Na věci, u níž se provádí dokončovací operace, se použijí ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek přiměřeně.

 

11. Záruka

Dodavatel poskytuje na jakost svých výkonů záruku. Na vady výkonů, včetně garantovaných vlastností, je záruka poskytována při dodržení následujících podmínek:

 • Dodavatel ručí za to, že zhotovený ONS na věci v okamžiku předání díla splňuje technické požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 12944.
 • Předmětem záruky není odolnost ONS proti mechanickému namáhání a působení korozního prostředí nebo zvýšené teploty.
 • Reklamace zjevného nekvalitního provedení musí být uplatněna při přejímacích zkouškách nebo bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na odběratele.
 • U zakázek určených k vývozu musí být reklamace na zjevnou vadu díla uplatněna před jejich vyvezením. Nepřítomnost zástupce odběratele u zkoušek nebo jeho zamlčení informace o vývozu zakázky má za následek omezení nároků na záruční plnění. Záruční plnění u vad, za které prokazatelně nese odpovědnost dodavatel, je v případě vyvezení věci poskytováno výhradně formou slevy z ceny, a to ve výši přiměřených nákladů dodavatele, které by bylo nutno vynaložit na odstranění vady v tuzemsku.
 • Dodavatel dodává výkony ve standardní kvalitě odpovídající závazným předpisům. Má-li být předmět plnění používán za zvláštních podmínek nebo vyhovovat zvláštním požadavkům, musí být tyto požadavky dodavatelem písemně potvrzeny.
 • Duplexní systém má jiné mechanické vlastnosti než podkladový materiál. Ze záruky je vyloučeno jeho mechanické poškození vzniklé po splnění díla a stejně tak i jeho degradace způsobená korozním prostředím nebo nedostatečnou údržnou ONS.
 • Při vzniku závady, u níž odběratel požaduje záruční plnění dodavatele, pokud hrozí nebezpečí další škody, je odběratel povinen okamžitě přerušit používání věci.
 • V případě oprávněné reklamace odstraní dodavatel závadu opravením. Dodavatel je oprávněn poskytnout odběrateli místo toho slevu z ceny reklamovaného výkonu, nebrání-li reklamovaná závada správné funkci věci, avšak maximálně do výše ceny za nekvalitně splněnou část díla.
 • Nárok na záruční plnění nelze uplatnit v případě vad povlaku na součástech, které se vyznačují povrchovými vadami základního materiálu nebo jeho nevhodným chemickým složením, či nevhodnou konstrukcí
 • Nárok na záruční plnění zaniká 24 měsíců po splnění dodávky. Při uplatnění nároku na záruční plnění je odběratel povinen prokázat datum uskutečnění reklamované dodávky. Odběrateli rovněž zaniká nárok na záruční plnění, pokud nesplnil beze zbytku své obchodní závazky vůči zinkovně splatné nejpozději k datu splnění příslušné zakázky a dále pokud s věcí nevhodným způsobem manipuloval nebo ji nevhodně skladoval v rozporu s platnými předpisy či doporučením, pokud na věci provedl nepovolené úpravy, nepoužíval věc obvyklým způsobem, nereklamoval nekvalitní provedení díla v souladu se smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo pokud je věc změněna či poškozena. Nárok rovněž zaniká, pokud odběratel věc se zjevnou vadou bez uvědomění dodavatele vyveze nebo dále zpracuje nebo dodavateli neposkytne příležitost o vadách se přesvědčit, zejména však, pokud reklamovanou věc nepředá dodavateli bez zbytečného odkladu k dispozici pro odstranění reklamovaných vad. K odstranění závad poskytne odběratel dodavateli přiměřenou lhůtu a místo.
 • Provedení záruční opravy je v případě oprávněné reklamace bezplatné v rozsahu ceny za odstranění vad.
 • Vyvolané náklady odběratele na demontáž, přepravu a opětnou montáž, na odstranění a opětovné nanesení jiných povlaků, stejně jako jiné přímé nebo nepřímé související škody, nejsou v případě zjevných vad ONS, které bylo možno zjistit při přejímacích zkouškách, předmětem záručního plnění.
 • Ručení dodavatele se řídí, pokud není dohodnuto jinak, platnými zákonnými předpisy, technickými podmínkami podle platného znění technické normy ČSN EN ISO 12944 a ustanoveními uvedenými v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

12. Zkoušky

Přebírací zkoušky za přítomnosti zástupce odběratele a zvláštní zkoušky podle zvláštních požadavků odběratele se provádějí na základě zvláštní písemné dohody prokazatelně odsouhlasené oběma smluvními stranami.

Přebírací zkoušky, pokud se předpokládají a není dohodnuto jinak, probíhají ve výrobním závodě dodavatele. Při zkouškách prokáže dodavatel, že provedené dílo splňuje technické požadavky normy ČSN EN ISO 12944 a odpovídá dohodnutému provedení. Převzetí věci je uskutečněno, jestliže v průběhu zkoušek, až do okamžiku jejich skončení, není uplatněna oprávněná výhrada odběratelem. Přebírací zkoušky ve výrobním závodě dodavatele za účasti zástupce odběratele se důsledně provádějí u zakázek určených pro vývoz.

Pokud se odběratel nezúčastní zkoušky v termínu, který mu oznámí dodavatel nejméně 1 den předem, platí výsledek zkoušky provedené dodavatelem jako výsledek přebíracích zkoušek. Dodavatel o takto provedené zkoušce vyhotoví zápis.

Případné odmítnutí odběratelem musí být podloženo odborně zpracovaným písemným dokumentem o zjištěných vadách.

 

13. Zvláštní ujednání

Všechny výkresy a zvláštní podklady, jakož i technické informace zůstávají duševním majetkem odběratele a dodavatel se zavazuje zachovávat o nich přísnou mlčenlivost.

Odběratel předá dodavateli včas kopii svého živnostenského oprávnění nebo výpisu z OR a osvědčení o daňové registraci. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je povolána Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

14. Odstoupení od smlouvy

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy po marném uplynutí přiměřené, jím písemně dodavateli poskytnuté dodatečné lhůty pro splnění dodávky, pokud dodavatel nedodrží bez vážného důvodu, uvedeného v bodě 6. těchto podmínek, závazný termín dodání. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, aniž by dodavatel podstatným způsobem porušil své smluvní povinnosti, je povinen uhradit dodavateli vzniklou škodu ve výši 50 % ceny dohodnuté za splnění příslušné dodávky.

Je-li odběratel v prodlení se splněním některého svého závazku vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, kterou ke splnění závazku odběrateli prokazatelným způsobem stanoví. Odstoupí- li dodavatel od smlouvy bez vážného důvodu uvedeného v bodě 6. těchto podmínek, aniž by odběratel podstatným způsobem porušil své smluvní povinnosti, je povinen uhradit odběrateli vzniklou škodu ve výši 50 % ceny dohodnuté za splnění příslušné dodávky.

 

15. Aplikované právo

Veškeré obchodní závazky a smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí českým právem, především Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 

16. Omezení účinnosti

Pokud by došlo z titulu vyšší moci k částečnému omezení platnosti jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, zůstává platnost ostatních ustanovení bez omezení. Pokud si strany ve smlouvě dohodnou úpravu, která bude odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek, má takové zvláštní ujednání přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Veškeré návrhy, ujednání a dodatky ke smlouvě vyžadují písemnou formu potvrzenou oběma smluvními stranami. Absence písemného souhlasu jedné smluvní strany nebo absence písemného odmítnutí návrhu druhé smluvní strany, mlčení nebo nečinnost nejsou přijetím návrhu.