VOP
Všeobecné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky Wiegel platné

Naposledy aktualizované: 2020-03-01

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky dodávky a výkony dodávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú uskutočňované na základe platného Občianskeho zákoníka č. 89/2012 Sb. (ustanovenie zákonov citované bez uvedenia právneho predpisu, v ktorom sú obsiahnuté, sú ustanovenia Občianskeho zákoníka), a týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Ponuky dodávateľa majú platnosť 45 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Všetky dohody, prípadne odkazy uvedené v zmluve, sú záväzné. Zvláštne dohody pri uzatvorení zmluvy, zvlášť pokiaľ sa odchyľujú od platného Občianského zákoníka alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok, prípadne zmeny a dodatky zmluvy sú záväzné až po písomnom odsúhlasení obomi zmluvnými stranami.

Ponuka platí iba pre odberateľa, ktorému je adresovaná. Bez súhlasu dodávateľa nemôže byť postúpená inému subjektu. Odberateľ sa zaväzuje neodovzdať informácie poskytnuté mu dodávateľom tretím osobám.

Pre dodacie doložky platí výklad podľa platných medzinárodných pravidiel INCOTERMS.

 

2. Technické podmienky

Žiarové zinkovanie sa uskutočňuje podľa technických podmienok uvedených v norme STN EN ISO 1461 v jej znení platnom při uzatvorení zmluvy, a to bez požiadavok na následnú povrchovú úpravu. Na dieloch odovzdaných na pozinkovanie sú neprípustné povrchové nečistoty, ktoré sa nedajú odstrániť morením, napr. popisy farbou, uhlíkové vrstvy (zbytky valcovacích olejov), konzervačné prostriedky, olej, tuk, struska po zváraní, zbytky po zváracom spreji apod. Zodpovednosť za odstránenie týchto nečistôt nesie odberateľ, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak. Odberateľ berie na vedomie, že nečistoty vo vnútri dutín nejde spoľahlivo odstrániť morením a vedú k zvýšenej tvorbe popola a tvrdého zinku. To môže mať za následok zníženú kvalitu povlaku v dutinách alebo pokrytie okolia drenážního otvoru tvrdým zinkom. Zodpovednosť za čistotu dutin na veci odovzdanej na pozinkovanie nesie odberateľ.

Odberateľ zodpovedá za to, že vec, ktorá má byť pozinkovaná, spĺňa požiadavky technických noriem STN EN ISO 1461 a STN EN ISO 14713-2, hlavne chemickým zložením použitého materiálu, vlastnosťami povrchu, konštrukčným spracovaním a mechanickými vlastnosťami je vhodná na žiarové zinkovanie. Ak je medzi odberateľom a dodávateľom uzatvorená dohoda o vykonaní úprav na veci dodávateľom, aby bolo možné úspešné a bezpečné nanesenie zinkového povlaku (drenáže, odvzdušnenie, možnosť zavesenia apod.), neručí dodávateľ za kvalitu remeselného vyhotovenia takýchto úprav na veci. Vec vyrobená z materiálu so zvláštnym chemickým zložením alebo so špeciálnymi vlastnosťami môže byť pozinkovaná len na základe osobitnej dohody a po predchádzajúcom písomnom potvrdení dodávateľa. Dodávateľ nie je viazaný ustanovením článku 6.2 normy STN EN ISO 1461 o minimálnej a priemernej hrúbke povlaku v prípade, že materiál, z ktorého je vec odovzdaná na pozinkovanie, nie je spôsobilý za štandartných podmienok na sebe vytvoriť zinkový povlak spĺňajúci technické požadavky tejto normy. Odberateľ ručí za správnosť a úplnosť podkladov a údajov odovzdaných dodávateľovi.

Odberateľ v súlade s prílohou A normy STN EN ISO 1461 v objednávke písomne dá dodávateľovi podstatné informácie o dôležitých funkčných plochách a o miestach na veci, kde by povrchové nerovnosti, napr. špičky, otrepy, kontaktné miesta po zavesovacích prostriedkoch, hrudkovitý povrch, zbytky popola apod., znemožnili jej predpokladané použitie. Odberateľ musí s dodávateľom prejednať postup riešenia tohto problému. Odberateľ berie na vedomie, že očištenie zbytkov popola a nespáleného tavidla z neprístupných dutín na veci alebo oprava prípadných závad povlaku v neprístupných dutinách môže byť v podmienkach komerčných zinkovien nevykonateľné.

Odberateľ v objednávke udá dodávateľovi informáciu o následnej povrchovej úprave veci po pozinkování, napr. Aplikáciu organického náteru. V takomto prípade odberateľ nesie zodpovednosť za voľbu substrátu, ktorý je vhodný na vytvorenie zinkového povlaku spôsobilého pre aplikáciu duplexného systému. Dodávateľ v tomto prípade odchylne od normy STN EN ISO 1461 neopraví farbou na opravy plochy bez zinkového povlaku, napr. kontaktné miesta po zavesovacích prostriedkoch apod. Dodávateľ nezodpovedá za vlastnosti zinkového povlaku pre následnú aplikáciu náterového systému. Dodávateľ nezodpovedá za prípravu povrchu zinkového povlaku pre nanesenie organického náteru.

Skryté vnútorné drenáže a odvzdušnenie, pokiaľ dodávateľ nemá možnosť presvedčiť sa o ich prítomnosti, sú neprípustné. Objednávateľ berie na vedomie, že žiarové zinkovanie je termický proces spojený s nerovnomerným ohrevom. To na veci vyvoláva pnutie spôsobujúce tvarové zmeny.Dodávateľ môže mieru zmeny ovplyvniť len v obmedzenom rozsahu.

V súlade s ustanovením článku 6.3 normy STN EN ISO 1461 je osobitnou dohodou medzi odberateľom a dodávateľom stanovená veľkosť jednotlivej plochy bez zinkového povlaku, ktorá môže byť opravená opravnou farbou, maximálne do 100 cm2.

Pre zvláštne požiadavky odberateľa nad rámec STN EN ISO 1461 je potrebná predchádzajúca písomná dohoda.

 

 

3. Ceny

Ceny sú dohodnuté dohodou ako rozpočtové a nezáväzné a platí pre dodaciu doložku EXW, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zákazky, pri ktorých nebola cena dohodnutá, sa vyučtujú podľa hmotnosti za bežnú cenu ku dňu uzatvorenia zmluvy. Dodávateľ má právo na primeranú korekciu ceny, pokiaľ hrúbka povlaku na materiáli s nevhodným chemickým zložením v priemere prevyšuje o viac ako 200 % minimálnu priemernú hrúbku vrstvy, ako je stanovená normou STN EN ISO 1461.

Cena za žiarové zinkovanie nezahrňuje balenie, dopravu a poistenie a je zložená zo základnej pevnej ceny a z variabilnej prirážky rešpektujúcej zmeny devízových kurzov a nákupných cien surovin a energií. Odberateľ ďalej uhradí dodávateľovi všetky účelne vynaložené vedľajšie náklady spojené s úkonmi potrebnými pre splnenie zákazky, ktorých vykonanie nie je povinnosťou dodávateľa, ako je doplnenie drenážnych a odvzdušňovacích otvorov, ochrana závitov a licovaných plôch pred pozinkovaním, odstránenie nečistôt nerozpustných v moriacom roztoku, rozhýbanie nerozoberateľných pohyblivých súčiastok apod.

Cena za potrebný baliaci materiál je odberateľovi účtovaná podľa cenníka dodávateľa platného v čase zadania zákazky. Cena za preklady dodané zhotoviteľom je účtovaná podľa ich hmotnosti, a to vo výške kilogramovej ceny dohodnutej za pozinkovanie príslušnej veci. Ak je súčasťou skúšok dohodnutých medzi odberateľom a dodávateľom vykonanie merania a následneho vyhodnotenia hrúbky zinkového povlaku, je vystavenie príslušného protokolu učtované osobitne podľa platného cenníka dodávateľa.

K dohodnutým cenám sa pri plnení v tuzemsku naviac účtuje DPH v príslušnej výške podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty 235/2004 Sb. v platnom znení.

Ceny platia pre služby a výkony v standartnom prevedení a bežnej akosti.

 

 

4. Platobné podmienky

Faktúry vystavené dodávateľom, vrátane čiastočnej fakturácie, sa preplácajú v nominálnej výške. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú ceny, za plnenie dodávateľa splatné COD (v hotovosti při splnení diela). Platba na faktúru s odloženou splatnosťou je možná iba výnimočne oproti primeranej garancii. Bankové poplatky, prípadne všetky náklady spojené s platbou prostredníctvom dokumentárneho akreditívu nesie odberateľ.

V okamžiku, keď dodávateľ odberateľovi dovolí nakladať s vecou (napr. odoslanie avíza o vyhotovení zákazky), je dielo považované za splnené a dodávateľ je oprávnený fakturovať.

V prípade meškania s platbou sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodáveteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

V prípade vymáhania pohľadávky právnou alebo inou cestou je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi vzniknuté primerané náklady.

 

 

5. Dodacia doba

Dodacie doby sa rátajú odo dňa prevzatia věci k vykonaniu diela, avšak s výhradou včasného konečného a úplného vyjasnenia všetkých detailov k zákazke, ako sú technické vyjasnenie, uzatvorenie zmluvy, prípadneho otvorenia akreditívu, zaplatenie zálohy, obdržanie potrebných úradných povolení, splnie poddodávok, prípadne iných vonkajších vplyvov. Dodávateľ sa zaväzuje vyvinúť dostatočné úsilie, aby dohodnutý termín bol vždy dodržaný. Záväzná dodacia doba musí byť v zmluve písomne dohodnutá, inak údaje o dodacích termínoch platia iba približne.

Pri zmenách v zákazke uplatnených dodatočne odberateľom sa dodacia doba primerane predlžuje.

Pri prekročení písomne dohodnutej záväznej dodacej doby môže odberateľ, pokiaľ mu meškaním dodávateľa preukázatelne vznikla škoda, požadovať náhradu škody za každý ukončený týždeň omeškania vo výške 0,5 %, nejviac však celkom 5 %, z ceny nesplnenej časti diela. Právo na odstúpenie odberateľa od zmluvy po skončení primeranej doby poskytnutej dodávateľom, v trvání minimálne 2 týždne, pre splnenie dodávky zostáva nedotknuté. Iné, než tu uvedené nároky na náhradu škody z dôvodu omeškania dodávateľa, nie sú možné možné.

Odberateľ je povinný prevziať vec v dohodnutom termíne a prevzatie veci dodávateľovi osobne alebo prostredníctvom zástupcu na dodacom liste potvrdiť.

Odovzdanie veci odberateľovi môže byť dodávateľom pozastavené do doby zaplatenia kúpnej ceny alebo poskytnutia záruky na splnenie záväzku odberateľa.

Dielo je považované za splnené v okamžiku, keď dodávateľ umožní odberateľovi nakladať s vecou a dodávateľ je oprávnený takto splnené dielo vyfakturovať.

 

 

6. Vis major

Vznik prekážok, ak nastanú nezávisle od vôle dodávateľa a bránia mu v splnení jeho povinnosti, ak nie je možné ich rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej by túto prekážku v dobe vzniku záväzku predvídal, vylučujú zodpovednosť dodávateľa za porušenie zmluvnej povinnosti a odberateľovi nepatrí náhrada škody. Týmito prekážkami sa rozumejú predovšetkým úradné zásahy, neplánované prevádzkové odstávky, štrajky a demonštrácie, meškanie v dodávkách surovin, prírodné a civilné katastrofy apod.

Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla skôr v dobe, kedy je dodávateľ v meškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych pomerov.

Ak trvá meškanie dodávateľa dlhšie ako 2 týždne, je odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odberatel sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi či z titulu meškania dodávateľa od zmluvy odstúpi alebo či na jej splnení trvá.

Ak sa vyskytnú obdobné překážky u odberateľa, platia uvedené ustanovenia obdobne. Dodávateľ alebo odberateľ bez zbytočného odkladu oznámi vznik prekážky na druhej strane.

 

 

7. Doprava, prechod rizika

Nebezpečie škody na veci dodanej odberateľom k úprave nesie i v čase vykonania diela odberateľ. Dodávateľ zodpovedá za škodu vzniknutú v tomto čase na veci jako skladovateľ. Táto povinnost dodávateľa zaniká okamžikom, kedy odberateľ v súlade so zmluvou alebo zákonom prevezme vec od dodávateľa, alebo ak tak neučiní včas, v dobe, kedy mu dodávateľ umožní nakladať s vecou a odberateľ poruší zmluvu tým, že vec neprevezme. Ak je dodávateľ povinný podľa zmluvy odovzdať vec dopravcovi, nebezpečie škody na veci prechádza na odberateľa odovzdaním veci prvému prepravcovi, a to i v prípade, že dodávateľ je zároveň aj prepravca.

U dodacích doložiek DAF, DDU, DDP, DES, DEQ sa predpokladá voľná premávka na príslušných komunikáciách. Prekážka na komunikacii, keď už nastala nezávisle na vôli dopravcu a bráni v splnení jeho povinnosti, keď nie je možné rozumne predpokladať, že by dopravca túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal alebo by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídal, vylučuje jeho zodpovednosť za vzniknutú škodu.

Odberateľ sa zaväzuje odovzdať na požiadanie dodávateľovi včas vyčerpávajúce prepravné a dodacie dispozície.

Dopravným prostriedkom musí byť umožnené voľné a bezpečné pristavenie na vykladacie miesto a tieto musia byť odberateľom neodkladne vyložené. Pokiaľ odberateľ poruší svoje záväzky, týkajúce sa vyloženia, je povinný uhradiť takto spôsobenú škodu.

V prípade meškania odobratia veci alebo neodobratí celého objemu dodávky odberateľom, pričom by dodávateľ podstatným spôsobom porušil svoju povinnosť, je dodávateľ oprávnený vec uskladniť na náklady a nebezpečie odberateľa alebo ju na náklady odberateľa zaslať odberateľovi. Skladné je odberateľovi učtované v bežnej výške podľa interných cenových taríf dodávateľa. V prípade uloženia veci je o tom odberateľ vyrozumený a dodávka je považovaná za splnenú. Dodávateľ je oprávnený vec po uplynutí 90 dní od jej uloženia na náklady odberateľa odstraniť. O svojom zámere odstrániť vec dodávateľ preukázatelne vyrozumie v predstihu 15 dní pred odstranením.

 

 

8. Balenie

Súčasťou plnenia je balenie veci v rozsahu nevyhnutnom pre bezpečnú dopravu a manipuláciu, jako je páskovanie do zväzkov a na palety dodané odberateľom, ukladanie do odberateľom dodaných prepraviek a prekladanie veci drevenými hranolmi.

9. Nakladanie a skladanie

Dodávateľ i odberateľ sa zaväzujú k nevyhnutnej súčinnosti pri nakládke a vykládke veci, najmä poskytnutím mechanizačních prosriedkov a zaškolených manipulantov. Za spôsob uloženia a zaistenia veci na ložnej ploche dopravného prostriedku je zodpovedný jeho vodič. Spolupracujúce osoby sú povinné riadiť sa jeho pokynmi.

 

10. Dokončovacie operácie

Dokončovacie operácie na pozinkovanej veci vykoná dodávateľ na základe osobitnej písomnej dohody uzatvorenej s odberateľom. Odberateľ sa v tomto prípade zaväzuje odovzdať včas a v dobrej kvalite potrebné podklady a súčasti dôležitých inštrukcií,potrebných technologických postupov, nástrojov alebo prípravkov. Na veci, pri ktorej sa vykonáva dokončovacia operácia sa použijú ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

11. Záruka

Dodávateľ poskytuje na kvalitu svojich výkonov záruku. Na vady výkonov, vrátane garantovaných vlastností, je záruka poskytovaná při dodržaní nasledujúcich podmienok.

 • Dodávateľ ručí za to, že zhotovený zinkový povlak na veci v okamžiku odovzdania diela spĺňa technické požiadavky stanovené normou STN EN ISO 1461.
 • Predmetom záruky nie je odolnosť zinkového povlaku proti mechanickému namáhaniu a pôsobeniu korózneho prostredia alebo zvýšenej teploty (nad 180°C). Predmetom záruky nie je ani spôsobilosť zinkového povlaku k následnemu naneseniu organických náterových hmôt alebo práškových plastov.
 • Reklamácia zjavne nekvalitného vykonania musí byť uplatnená pri preberacích skúškach alebo bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečia škody na odberateľa.
 • Pri zákazkách určených k vývozu musí byť reklamácia na zjavnú vadu diela uplatnená pred jej vývozom. Neprítomnosťpřítomnost zástupcu odberateľa pri skúškach alebo jeho zamlčanie informácie o vývoze zákazky má za následok obmedzenie nároku na záručnú dobu. Záručné plnenie pri chybách, za ktoré preukázateľne nesie zodpovednosť dodávateľ, je v prípade vývozu veci poskytnuté výhradne formou zľavy z ceny, a to vo výške primeraných nákldov dodávateľa, ktoré by bolo nutné vynaložiť na odstránenie vady v tuzemsku.
 • Dodávateľ dodáva výkony v štandartnej kvalite zodpovedajúcej záväzným predpisom. Ak má byť předmět plnenia používaný za zvláštnych podmienok alebo vyhovovať zvláštnym požiadavkam, musia byť tieto požiadavky dodávateľom písomne potvrdené.
 • Povlak vytvorený na oceli žiarovým zinkovaním ponorom má iné mechanické vlastnosti ako podkladový materiál. Zo záruky je vylúčené mechanické poškodenie povlaku vzniknuté po splnení diela a rovnako tak i degradácia povlaku spôsobená koróznym prostredím.
 • Pri vzniku závady, pri ktorej odberateľ požaduje záručné plnenie dodávateľa, pokiaľ hrozí nebezpečie ďalšej škody, je odberateľ povinný okamžite prerušiť používanie veci.
 • V prípade oprávnenej reklamácie odstráni dodávateľ chybu opravením. Dodávateľ je oprávnený poskytnúť odberateľovi miesto toho zľavu z ceny reklamovaného výkonu, ak tomu nebráni reklamovaná chyba v správnej funkcii veci, avšak maximálne do výšky ceny za nekvalitne splnenú časť diela.
 • Nárok na záručné plnenie nie je možné uplatniť v prípade chýb povlaku na častiach, ktoré sa vyznačujú povrchovými chybami základneho materiálu alebo jeho nevhodným chemickým zložením, či nevhodnou konštrukciou pre žiarové zinkovanie, prípadne keď príčinou chyby povlaku bola prítomnosť nečistoty, ktorú nešlo odstrániť morením.
 • Nárok na záručné plnenie zaniká 24 mesiacov po splnení dodávky. Pri uplatnení nároku na záručné plnenie je odberateľ povinný preukázať dátum uskutočnenia reklamovanej dodávky. Odberateľovi rovnako zaniká nárok na záručné plnenie, pokiaľ nesplnil bez zbytku svoje obchodné záväzky voči zinkovni splatné najneskôr k dátumu splnenia príslušnej zákazky a tiež pokiaľ s vecou nevhodným spôsobom manipuloval alebo ju nevhodne skladoval v rozpore s platnými predpismi či doporučením, pokiaľ na veci vykonal nedovolené úpravy, nepoužíval vec bežným spôsobom, nereklamoval nekvalitné vyhotovenie diela v súlade so zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo pokiaľ je vec zmenená či poškodená. Nárok tiež zaniká, pokiaľ odberateľ vec so zjavnou chybou bez upozornenia dodávateľa vyvezie alebo ďalej spracuje alebo dodávateľovi neposkytne príležitosť o chybách sa presvedčiť, najmä však, pokiaľ reklamovanú vec neodovzdá dodávateľovi bez zbytočného odkladu k dispozícii na odstránenie reklamovaných chýb. K odstráneniu chýb poskytne odberateľ dodávateľovi primeranú dobu a miesto.
 • Vyvolané náklady odberateľa na demontáž, dopravu a opakovanú montáž a odstránenie, opakované nanesenie farby a iných povlakov,rovnako jako aj iné priamo alebo nepriamo súvisiace škody, nie sú v prípade zjavných chýb povlaku, ktoré bolo možné zistiť při preberacích skúškach, predmetom záručného plnenia.
 • Ručenie dodávateľa sa riadi, pokiaľ nie je dohodnuté inak, platnými zákonnými predpismi, technickými podmienkami podľa platného znenia technickej normy STN EN ISO 1461 a ustanoveniami uvedenými v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 • Dodávateľ neučí za chyby, ktoré vzniknú použitím pozinkovaného materiálu v pobrežných miestach a oblastiach (napr. vrtné plošiny, veterné elektrárne apod.).

 

 

12. Skúšky

Preberajúce skúšky za prítomnosti zástupcu odberateľa a zvláštne skúšky podľa požiadaviek odberateľa sa vykonávajú na základe zvláštnej písomnej dohody preukazateľne odsúhlasenej obidvomi zmluvnými stranami.

Preberajúce skúšky, pokiaľ sa predpokladajú a nie je dohodnuté inak, prebiehajú vo výrobnom závode dodávateľa. Pri skúškach preukáže dodávateľ že vykonané dielo spĺňa technické požiadavky normy STN EN ISO 1461 a zodpovedá dohodnutému vyhotoveniu. Zinkový povlak nanesený v obtiažne prístupných dutinách a zákutiach na veci nepodlieha skúškam na splnení technických požadaviek normy STN EN ISO 1461. Prevzatie veci je uskutočnené, buď v priebehu skúšok, až do doby ich ukončenia, pokiaľ nie je uplatnená oprávnená výhrada odberateľa. Preberajúce skúšky vo výrobnom závode dodávateľa za účasti zástupcu odberateľa sa dôsledne vykonávajú pri zákazkách určených na vývoz.

Pokiaľ sa odberateľ nezúčastní skúšky v termíne, ktorý mu oznámi dodávateľ najmenej 1 deň vopred, platí výsledok skúšky vykonanej dodávateľom ako výsledok preberacích skúšok. Dodávateľ o takto vykonanej skúške vyhotoví zápis.

Prípadné odmietnutie odberateľom musí byť podložené odborne spracovaným písomným dokumentom o zistených chybách.

 

 

13. Zvláštne dojednania

Všetky výkresy a zvláštne podklady, ako i technické informácie zostávajú duševným majetkom odberateľa a dodávateľ sa zaväzuje zachovávať o nich prísnu mlčanlivosť.

Odberateľ odovzdá dodávateľovi včas kópiu svojho živnostenského oprávnenia alebo výpisu z OR a osvedčenie o daňovej registrácii.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je privolaná Slovenská obchodná inšpekcia.

 

 

14. Odstúpenie od zmluvy

Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po zbytočnom uplynutí primeranej, písomne dodávateľovi poskytnutej dodatočnej doby, na splnenie dodávky, pokiaľ dodávateľ nedodrží bez vážneho dôvodu, uvedeného v bode 6. týchto podmienok, záväzný termín dodania. Ak odstúpi odberateľ od zmluvy, i keď by dodávateľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti, je povinný uhradiť dodávateľovi vzniknutú škodu vo výške 50 % z ceny dohodnutej za splnenie príslušnej dodávky.

Ak je odberateľ v meškaní s plnením niektorého svojho záväzku voči dodávateľovi, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po zbytočne uplynutej dodatočne primeranej doby, ktorú k splneniu záväzku odberateľovi preukateľným spôsobom stanoví. Ak odstúpi dodávateľ od zmluvy bez vážneho dôvodu uvedeného v bode 6. týchto podmienok, ani by odberateľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti, je povinný uhradiť odberateľovi vzniknutú škodu vo výške 50 % z ceny dohodnutej za splnenie príslušnej dodávky.

 

 

15. Aplikované právo

Všetky obchodné záväzky a zmluvné vztahy medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia slovenským právom, predovšetkým Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb.

 

16. Obmedzenie účinnosti

Pokiaľ by došlo z titulu vyššej moci k čiastočnému obmedzeniu platnosti jednotlivých ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, zostáva platnosť ostatných ustanovení bez obmedzenia. Pokiaľ si strany v zmluve dohodnú úpravu, ktorá bude odlišná od týchto Všeobecných obchodných podmienok, má takéto osobitné dojednanie prednosť před týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky návrhy, dohody a dodatky k zmluve vyžadujú písomnú formu potvrdenú obidvomi zmluvnými stranami. Absencia písomného súhlasu jednej zmluvnej strany alebo absencia písomného odmietnutia návrhu druhej zmluvnej strany, mlčanie alebo nečinnosť nie sú prijatím návrhu.

Ďalšie odkazy a súbory na stiahnutie: